Šola

Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana

Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 5600 400
Faks: 01 5600 420
E-naslov: info@sggos.si
Spletno mesto: www.sggos.si
ID številka: 54108411
Številka TRR: 01100-6030700523
Registrska številka: 5525032321
Matična številka: 5084130 000
Šifra dejavnosti: 85.320
Telefonske številke in uradne ure
  Tel. štev. Uradne ure
Tajništvo 01 5600 400 vsak dan 10.00 do 12.00
Šolski referat 01 5600 406 vsak dan 10.00 do 12.00
Računovodstvo 01 5600 400 vsak dan 10.00 do 12.00
Zbornica 01 5600 412  
Svetovalna služba 01 5600 444 vsak dan 9.00 do 12.00 in po dogovoru
Knjižnica 01 5600 427 vsak dan 9.00 do 14.00
Kdo je kdo
    Tel. štev. Uradne ure
Ravnatelj Gvido Jager 01 5600 404  
Pomočnica ravnatelja Petra Žirovnik Grudnik 01 5600 416 po dogovoru
Svetovalna delavka Dagmar Pirnovar Kadrijevič 01 5600 444 vsak dan 9.00 do 12.00 in po dogovoru
Knjižničarka Alma Repar 01 5600 427 vsak dan 9.00 do 14.00
Vodja delavnic Silvo Trček 01 5600 451  
Tajnica v VIZ Mojca Š. Šinkovec 01 5600 400 vsak dan 10.00 do 12.00
Računovodkinja Mojca Š. Šinkovec 01 5600 400 vak dan 10.00 do 12.00
Administrator, knjigovodja Bojan Vaupotič 01 5600 406 vsak dan 10.00 do 12.00
Tajnik PM in ZI Miha Kukec 01 5600 417  
Organizatorka IO Renata Vrčkovnik 01 5600 442 sreda 13.00 do 15.00
Organizator PUD Miha Debevc 01 5600 415  
Organizatorka IND Nina Kadunc 01 5600 405 po dogovoru
Organizatorka IND Ana Odlazek    
Organizatorka šolske prehrane Renata Vrčkovnik 01 5600 442  
Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana, Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana
Odgovorna uradna oseba: Gvido Jager, univ. dipl. inž. grad., ravnatelj
Datum prve objave kataloga: 1. 3. 2007
Datum zadnje spremembe: 3. 1. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.sggos.si
Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna v upravi zavoda na naslovu Dunajska cesta 102, Ljubljana.
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

Vzgoja in izobraževanje na področju:

– nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik pri tehnologiji gradnje

– srednjega poklicnega izobraževanja zidar,

– srednjega poklicnega izobraževanja tesar,

– srednjega poklicnega izobraževanja pečar – polagalec keramičnih oblog,

– srednjega poklicnega izobraževanja kamnosek,

– srednjega poklicnega izobraževanja upravljalec težke gradbene mehanizacije,

– srednjega strokovnega izobraževanja gradbeni tehnik

– srednjega strokovnega izobraževanja geodetski tehnik

– srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (odrasli)

– srednjega strokovnega izobraževanja okoljevarstveni tehnik

– poklicno-tehniškega izobraževanja gradbeni tehnik

– strokovna gimnazija

Organigram organa

Organigram

Ravnatelj: Gvido Jager, gvido.jager@sggos.si

Pomočnica ravnatelja: Petra Žirovnik Grudnik, petra.zirovnik-grudnik@sggos.si

Tajnica v VIZ: Mojca Šaranović Šinkovec, mojca.saranovic-sinkovec@sggos.si

Računovodstvo: Mojca Šaranović Šinkovec, mojca.saranovic-sinkovec@sggos.si; mag. Katja Krvina, Vizija računovodstvo d.o.o., katja.krvina@vizija-racunovodstvo.si

Svetovalna služba: Dagmar Pirnovar Kadrijevič, dagmar.pirnovar-kadrijevic@sggos.si

Tajnik PM in ZI: Miha Kukec, miha.kukec@sggos.si

Organizatorka izobraževanja odraslih: Renata Vrčkovnik, renata.vrckovnik@sggos.si

Organizator PUD: Miha Debevc, miha.debevc@sggos.si

Predsednica sveta šole: Ksenija Juvan Berič, ksenija.juvan-beric@sggos.si

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Gvido Jager, univ. dipl. inž. grad., ravnatelj, 01 5600 404, gvido.jager@sggos.si

Druga pooblaščena oseba v primeru odsotnosti ravnatelja: Petra Žirovnik Grudnik, prof., pomočnica ravnatelja, 01 5600 416, petra.zirovnik-grudnik@sggos.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi, dostopni na:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:  http://www.mizs.gov.si/

Uradni list RS: https://www.uradni-list.si/

Center RS za poklicno izobraževanje; http://www.cpi.si/

Zavod RS za šolstvo: http://www.zrss.si/

Državni izpitni center: www.ric.si

Predpisi lokalnih skupnosti, dostopni na:

Mestna občina Ljubljana; http://www.ljubljana.si/

Zavod RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/

Predpisi EU EU portal: http://europa.eu/
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto (sprejet na svetu šole do 30. 9. tekočega leta)

Poročilo šole o realizacije LDN za preteklo šolsko leto (sprejeto na svetu šole do 30. 9. tekočega leta)

Vsebinski in finančni načrt zavoda za posamezno koledarsko leto (sprejet na svetu šole do 28. 2. tekočega leta)

Poslovno in finančno poročilo za preteklo koledarsko leto (sprejeto na svetu šole do 28. 2. tekočega leta)

2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Zavod ne vodi in ne upravlja z javno evidenco.
2.f Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Zavod ne vodi oz. ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

DELOVNA RAZMERJA

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS 95/07, 17/08, 58/08, 80/08)

Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS 57/08)

Uredbe o delovni uspešnosti z naslova prodaje blaga in storitev na trgu (UR RS 69/08)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (UR RS 52/94, 52/07)

Zakon o upravljanju javnih financ (ZUJF; UR RS 40/12)

Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest SGGOŠ Ljubljana, 26. 6. 2012

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času SGGEŠ Ljubljana (1. 9. 2009)

VODENJE IN UPRAVLJANJE ZAVODA

Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu, 1. 1. 2012

Izjava o varnosti z oceno tveganja, 2. 12. 2011

Požarni red, 10. 10. 2008

Pravilnik o računovodstvu, 1. 10. 2011

Pravilnik o popisu, 1. 10. 2010

Navodilo o gibanju knjigovodskih listin, 1. 10. 2011

Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov, 17. 9. 2008

Poslovnik za delo sveta zavoda SGGOŠ Ljubljana

Poslovnik za delo Sveta staršev SGGOŠ Ljubljana

Pravilnik o šolskem skladu SGGEŠ Ljubljana, 25. 8. 2011, nov. 2015

Navodila o preprečevanju in odpravljanju posledic šikaniranja (mobbing)  v SGGEŠ Ljubljana, 1. 1. 2008

Pravilnik o uporabi službenih vozil na SGGEŠ Ljubljana

Poslovnik šolske knjižnice, 7. 5. 2010

Pravilnik in merila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva, 7. 5. 2013

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov  pri izvajanju videonadzora, 15. 4. 2012

Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc, 18. 4. 2012

Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme delavec SGGEŠ Ljubljana, 1. 9. 2009

Navodila za izvajanje pravil o letnem dopustu zaposlenih na SGGEŠ Ljubljana, 9. 3. 2009

Kodeks zaposlenih na SGGOŠ Ljubljana, januar 2008

VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO DELO

Šolska pravila o ocenjevanju znanja, 1. 9. 2011

Šolska pravila o hišnem redu, 1. 10. 2010, sprememba okt. 2015

Šolska pravila o priznavanju neformalno pridobljenega znanja, 1. 9. 2010

Pravila šolske prehrane SGGOŠ Ljubljana, 12. 4. 2013,

Šolska pravila o prilagajanju šolskih obveznosti na SGGEŠ Ljubljani, 1. 9. 2011

Varnostni načrt, 1. 9. 2008

Vodnik šole, 1. 9. vsako leto

Šolska kronika, se vodi

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete katerikoli spletni brskalnik. Fizični dostop do informacij javnega značaja je mogoč na naslovu zavoda, Dunajska cesta 102, Ljubljana, v času uradnih ur, v tajništvu zavoda od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure; kontaktna oseba za sprejem vlog je Mojca Šaranović Šinkovec, poslovna sekretarka.

V zgradbi je dostop za invalide na invalidskem vozičku mogoč z zadnjega vhoda, nato pa s stopniščnim vzpenjalcem do I., II. in III. nadstropja.

Na spletni strani je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). V šoli je omogočen pogled v dokumentacijo s povečevalno lupo.

STROŠKOVNIK in CENIK materialnih stroškov (36. člen ZDIJZ-UPB2) posredovanja informacij javnega značaja in DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO IJZ:  Pri ugotavljanju stroškov za posredovanje informacij javnega značaja se uporablja neposredno Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 40/2004).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

– Najpogostejša vprašanja v zvezi z izvajanjem izobraževalnih programov: o pogojih za vpis v izobraževalne programe, v zvezi z izbranimi kandidati na objavljena prosta delovna mesta.

– Zavod je 19. 10. 2011 prejel zahtevo Dževada Ćatića – Civilna iniciativa za odgovorno šolo, za posredovanje informacije javnega značaja. Zavod je s skladu z Zakonom o dostopu informacij javnega značaja izdal odločbo s katero je ugodil zahtevi prosilca in posredoval dokumente priporočeno s povratnico. Vsa poslana dokumentacija prosilcu se nahaja v arhivu Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana.