Gradbeni tehnik

Dijak se nauči risati in brati načrte visokih in nizkih zgradb, obdelati in izrisati razne detajle, izdelati predizmere in popis del za manjši objekt ter uporabljati računalniška orodja (word, excel, autocad, internet …). Izobraževalni program je zasnovan tako, da se strokovna področja (visoke zgradbe, nizke zgradbe, mehanika, statika, geodezija, kalkulacije) prepletajo, s čimer dobi dijak celosten vpogled v gradbeništvo. Pouk poteka v klasičnih in računalniških učilnicah ter v posebni učilnici – v projektivnem biroju.
Po končanem šolanju je dijak usposobljen za različne delovne naloge v projektivi in operativi: obdelovanje načrtov v projektivnem podjetju visokih in nizkih zgradb, pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije v fazo projekta za gradbeno dovoljenje, pomoč pri obračunih in izmerah, vodenje manjših gradbišč oz. posameznih faz na večjem gradbišču, organizacija dobave gradbenega materiala.
Napredovanje v višji letnik
Dijak napreduje v višji letnik,  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.
Zaključek izobraževanja
Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz graditve objektov, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek in zagovor.
Zaposlitev in študij

Gradbeni tehnik se lahko zaposli ali nadaljuje šolanje na vseh višjih in visokošolskih programih, z opravljenim petim predmetom na splošni maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih, npr. na arhitekturi.

 
Izvedbeni predmetnik
 
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica

Letnik

1.

2.
3.
4.
Slovenščina
SLO
4
4
3
3
Tuji jezik
ANG, NEM
3
3
3
3
Matematika
MAT
3
3
3
3
Zgodovina
ZGO
1
2
   
Geografija
GEO
2
     
Umetnost
UME
 
2
   
Sociologija
SOC
   
2
 
Fizika
FIZ
2
2    
Kemija
KEM
2
     
Športna vzgoja
VZ
3
3
2
2
Stavbarstvo
STB
3+1
2+1
2
2
Gradbeni inženirski objekti
GIO
 
2
2,5+0,5
3
Gradbena mehanika
GME
 
2+1
2+1
3
Kalkulacije
KIP    
2
2
Geodezija v gradbeništvu
GED
 
2
   
Osnove projektiranja
OPR
2+2
0+2
0+2
 
Projektiranje stavb
PRS
      0+2
Projektiranje gradbenih inženirskih objektov
PGI
      0+2
Izbrane zgodovinske teme*
IZT
1
     
Matematika za gradbenike*
MGR
1
 
1
1
Uporabna informatika*
UPI
2
     
Prostoročna skica*
PRS
 
1
   
Značilnosti slovenske arhitekture*
SLA
 
1
   
Inštalacije in detajli v stavbarstvu*
IDS    
3
 
Statika v gradbeništvu*
STG
   
3
 
Mehanika konstrukcij*
MEK
     
2
Potresna varnost objektov*
PVO
     
1
Varčna hiša*
VAH
     
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
 
76
76
 
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND
96
96
96
64
*odprti kurikul
 

Gradbeni tehniki na ogledu gradbišča

Dijaki T4A so si ogledali gradbišče Kolizej v centru Ljubljane.

Strokovna ekskurzija gradbenih tehnikov 1. letnikov

Dijaki T1B so si ogledali Pokrajinski muzej Celje in Opekarno Ormož. Dijaki T1A, T1C in T1D pa so obiskali Goriške opekarne in Vipavski križ.

Ekskurzija gradbenih tehnikov v Logatec

3. in 4. letniki smeri gradbeni tehnik so si na strokovni ekskurziji v Logatcu ogledali betonarno, železokrivnico in čistilno napravo.

Ekskurzija gradbenih tehnikov v Ribnico

Gradbeni tehniki 2. letnika so si na strokovni ekskurziji ogledali Muzej Ribnica in proizvodnjo montažnih hiš Riko.

Arhitekturno risanje

V okviru projektnega tedna sta prof. Nina Kadunc in prof. Mery Lončar izvedli delavnico Arhitekturno risanje.

3D prezentacija opreme v prostoru

Hana Dizdarević, T2A, je pri predmetu stavbarstvo izdelala 3D prezentacijo opreme v prostoru za projekt enostanovanjske hiše.

Model pasovnega temelja

Grega Iglič, T3A, je pri predmetu inštalacije in detajli v stavbarstvu izdelal model pasovnega temelja.

T1A pri pouku OPR

Pouk Osnove projektiranja OPR za dijakinje in dijake 1. letnika gradbeni tehnik poteka v učilnici in računalnici.

Državno tekmovanje iz gradbene mehanike

Dino, Grega, Tarik in Luka so se udeležili državnega tekmovanja iz gradbene mehanike na FGG v Ljubljani.

Projektni teden – Izdelava arhitekturnih 3D modelov

Dijaki so v času projektnega tedna izdelovali arhitekturne 3D modele iz papirja.