Select Page

Varstvo osebnih podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE NA SREDNJI GRADBENI, GEODETSKI IN OKOLJEVARSTVENI ŠOLI LJUBLJANA

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana deluje na naslovu Dunajska cesta 102, Ljubljana. Šola ima bogato tradicijo, na katero smo ponosni. Prizadevamo si, da bi tradicijo dobre šole nadaljevali in razvijali kvaliteto pouka in dobrih odnosov. V tem okviru kar največjo pozornost namenjamo varovanju osebnih podatkov naših dijakov, njihovih staršev, zaposlenih in partnerjev.

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana  obdeluje osebne podatke dijakov, staršev oz. zakonitih zastopnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani starša ali dijaka ali drugega posameznika.

II. NAŠA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana se zavzemamo za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti ter varovanja osebnih podatkov.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (POVOP) na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana je Marko Rovan, univ. dipl. prav., ki je dostopen po telefonu na številki 01 300 47 38 in po elektronski pošti na naslovu marko.rovan@seslj.si oz. na naslovu Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana.

Starši, dijaki in drugi, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:

– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l RS, št. 94/07; ZVOP-1),

– Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo

– Zakona o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07, 68/17 in 6/18 – ZIO-1; ZGim),

– Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06 in 68/17; ZPSI-1),

– Zakona o maturi

– Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15ZZSDT, 33/16PZ-F, 52/16 in 15/17 US),

– Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12 in 30/18),

– in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

b) Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo zasebnega telefona in elektronskega naslova za namen lažje komunikacije, za objavo fotografij dijaka v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje dijaka v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

c) Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana osebne podatke dijakov, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov dijakov in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.

d) Spletna stran Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana uporablja piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Uporaba je opisana na naslovu http://www.sggos.si/ Stran je dostopna prek menija Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana/ zasebnost (ki se prikazuje, dokler uporabnik ne dovoli uporabe piškotkov).

Preko piškotkov Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana ne zbira osebnih podatkov.

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Zbranih osebnih podatkov Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana  ne posreduje izven EU območja (t. i. tretjim državam), razen v primerih, ko Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana  uporablja posebna programska orodja za izvajanje svojih dejavnosti, ki bazirajo na strežnikih v teh državah; v takšnih primerih so osebe, katerih osebni podatki bi se posredovali na strežnike v tretje države, o tem informirane, hkrati pa morajo s takšnim posredovanjem izrecno soglašati, brez danega soglasja se njihovi osebni podatki namreč ne posredujejo nikamor, prav tako pa mora Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana v tem primeru upoštevati dejstvo, da se osebni podatki lahko prenesejo v tretje države le, če Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (IP) te države priznava kot varne države oz. države, ki izvajajo zadovoljivo politiko varovanja osebnih podatkov, o čemer se izda tudi posebna odločba IP.

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana ali info@sggos.si  ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani https://www.ip-rs.si/, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana ali info@sggos.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (https://www.ip-rs.si/), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana  bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Dostopnost