Select Page

Okoljevarstveni tehnik

Dijaki se bodo seznanili z delovanjem okolja in s vplivom človekovih dejavnosti nanj. Spoznali bodo kakovost prostora in tal, se naučili gospodariti z odpadki, skrbeti za pitno, tehnološko in odpadno vodo, nadzorovati okolje v gospodarstvu ter skrbeti za čisti zrak, racionalno uporabljati energijo in materiale, upravljati z okoljevarstvenimi tehnologijami. Znali bodo uporabljati tehnično in tehnološko dokumentacijo (predpise in standarde) ter okoljevarstveno zakonodajo.

Posebna pozornost je namenjena povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega znanja in spoznavanju konkretnih okoljskih vsebin (z metodo terenskega dela, na ekskurzijah, v laboratoriju ter z delavnicami in predavanji zunanjih strokovnjakov).

Okoljevarstveni tehnik se lahko zaposli v občinskih upravah, na ekoloških inštitutih, na zavodih za varstvo okolja, v komunalnih podjetjih, pri čistilnih napravah, v energetskih objektih, v podjetjih z večjo količino odpadkov, odpadnih vod in zračnih emisij, v gradbenih podjetjih, v centrih za ravnanje z odpadki, v podjetjih za urejanje zelenih površin, v laboratorijih, v podjetjih, ki se ukvarjajo z embalažo. Po opravljeni poklicni maturi lahko nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah ter deloma na univerzitetnih študijih s področij varstva okolja, vodarstva, komunalnega in kemijskega inženirstva, geotehnologije, rudarstva, biodiverzitete, biotehnologije.

Napredovanje v višji letnik
Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.
Zaključek izobraževanja
Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz okoljevarstva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.
Zaposlitev in študij
Okoljevarstveni tehnik se lahko zaposli ali nadaljuje šolanje na vseh višjih in visokošolskih programih, z opravljenim petim predmetom na splošni maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih s področij varstva okolja, vodarstva, komunalnega in kemijskega inženirstva, geotehnologije, rudarstva, biodiverzitete, biotehnologije.
Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica
Letnik
1. 2. 3. 4.
Slovenščina
SLO
4
4
3
3
Matematika
MAT
3
3
3
2
Tuj jezik I
ANG, NEM
3
3
3
3
Umetnost
UME
2
Zgodovina
ZGO
1
2
Geografija
GEO
2
Sociologija
SOC
2
Fizika
FIZ
2
Kemija
KEM
2
Biologija
BIO
2
Športna vzgoja
ŠVZ
3
3
2
2
Varstvo okolja
VAO
3
2
Tehnično risanje in uporaba rač.
TRR
0+4
Materiali in okolje
MAO
3
2+1
Okoljevarstvene tehnologije
OKT
3
3
Organizacija dela in poslovanja
ODP
3
Okoljevarstvena zakonodaja
OKZ
3
Gospodarjenje z odpadki
GOO 1+1

1+1 1+1
Gospodarjenje z odpadnimi vodami
GOV 2+1 2+1
Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal
GPT
2+1
2+1
Izbrane zgodovinske teme*
IZT
1
Terenske in laboratorijske metode spoznavanja pokrajine*
TLV
2
Biologija človeka*
BIČ
2
Geografija Slovenije* GSL
1
Ekosistemi in antropogeni vplivi*
EKA
2
Fizika za okoljevarstvenike*
FIO
2
Etika in okolje*
ETO
1
Informacijsko komunikacijske tehnologije
IKT
3
Izbrane okoljske teme*
IOT
2
Matematika za okoljevarstvenike*
MOK
1
Strokovni tuji – angleški jezik*
SAJ
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
152
152
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND 96 96 96 64

Okoljevarstveni tabor

V petek, 24. 5. 2024, se je nekaj dijakov O1D skupaj s profesorjema za tri dni odpravilo na obrobje Kočevskega pragozda.

Strokovna ekskurzija okoljevarstvenih tehnikov

Dijaki O1D smo si v okviru strokovne ekskurzije ogledali pridelavo soli v Krajinskem parku Sečoveljske soline in Luko Koper.

Strokovna ekskurzija O2D in O3D

Odpravili smo se na učni poligon ekoremediacijskih sistemov v Dole pri Poljčanah in na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu.

Geofizikalne meritve v vrtinah

V petek, 8. marca 2024, so se dijaki okoljevarstveniki iz 4. letnika udeležili terenskih vaj, ki so jih pripravili na Geološkem zavodu Slovenije.

Postavitev vetrnice

V ponedeljek, 11. 3. 2024, nam je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS predalo vetrnico s sloganom Moč vetra, sonca, vode in lesa.

Ogled podjetja KOTO

V četrtek, 7. 3. 2024, so si dijaki 3. letnika, smeri okoljevarstveni tehnik ogledali podjetje KOTO v Zalogu.

Moč vetra, sonca, vode in lesa

Ravnatelj Gvido Jager in dijaki smeri okoljevarstveni tehnik so se udeležili srečanja “pod vetrnico”.

Laboratorijske vaje na RCERO

Dijaki O2D so imeli v sklopu modula TLV priložnost opravljati terenske in laboratorijske vaje na RCERO Ljubljana.

Ogled trgovine Damn Plastic

V okviru pouka so si dijaki O4C ogledali trajnostno trgovino Damn Plastic.

Terenske vaje na Pokojiški planoti

V sredo, 6. 12. 2023 smo imeli izjemno priložnost, da smo v okviru terenskih vaj spoznavali čudoviti svet divjih živali.

Predavanje o ravnanju z odpadki

V četrtek, 16. novembra 2023, sta nas obiskali predstavnici podjetja SLOPAK.

Na robu pragozda – okoljevarstveni tabor

O3D smo se od 19. do 21. oktobra 2023 udeležili okoljevarstvenega tabora v osrčju kočevskih gozdov.

Delavnica dvoživke in plazilci

Dijaki StG1, StG2 in O4C so se udeležili kratkega predavanja o dvoživkah in plazilcih.

Razvijanje kritičnega razmišljanja

Na SGGOŠ.StG smo vključeni v projekt izvajanja aktivnosti za razvijanje kritičnega mišljenja pri mladostnikih.

Okoljejada 2023

V sredo, 18. 10. 2023, smo se udeležili Okoljejade 2023 – 13. državnega srečanja okoljevarstvenih tehnikov v Mariboru.

Laboratorijske vaje

Dijaki O4C so prečistili odpadno vodo v šolskem laboratoriju.

Ogled Vodarne Kleče

V ponedeljek, 9. 10. 2023, so se dijaki O3D in O4C udeležili strokovnega ogleda Vodarne Kleče.

Ne zavrzi oblek, ohrani planet

V šol. letu 2022/23 so dijaki O2D, O3C in O4C pod mentorstvom prof. Karin Mezgec izvedli projekt Ne zavrzi oblek, ohrani planet.

Strokovna ekskurzija v podjetje AquafilSLO

V petek, 16. 6. 2023, so se dijaki O3C udeležili strokovnega ogleda podjetja AquafilSLO.

Voda – kaj mi pomeni

V sredo, 31. 5. 2023, so se štirje dijaki O1D udeležili okrogle mize na temo Voda – kaj mi pomeni.

Okoljevarstveni tabor

Nekaj dijakov iz 1. letnika okoljevarstvenega tehnika se je med 12. in 14. 5. 2023 udeležilo tridnevnega okoljevarstvenega tabora.

Ogled podjetja KOTO

V sredo, 19. 4. 2023, smo si z dijaki O3C in O4C pogledali proizvodne procese v podjetju KOTO.

Strokovna ekskurzija okoljevarstvenih tehnikov

Okoljevarstveni tehniki 1. letnika so obiskali Šaleško kotlino, 2., 3. in 4. letnika pa Ocean Orhids v Dobrovniku in lončarsko vas v Filovcih.

UNESCO delavnica: Voda – kaj mi pomeni?

Dijaki O3C so se 20. 3. 2023 v sklopu projekta Unesco udeležili predavanja o vodi.

Okoljevarstvene terenske vaje

Topli izvir Straža – O2D na terenskih vajah pri predmetu TLV.

Uspeh na državnem tekmovanju Ekokviz

Na državnem tekmovanju iz Ekokviza sta Zala in Lia prejeli srebrni priznanji, Miha pa zlato priznanje.

Strokovno predavanje o jedrski tehnologiji v znanosti in medicini

V ponedeljek, 20. 2. 2023, so imeli dijaki O3C in O4C priložnost poslušati predavanje o jedrski tehnologiji v znanosti in medicini.

Geološke terenske vaje

Geološke terenske vaje pri strokovnem predmetu TLV z oddelkom O2D.

Ogled reaktorskega centra Podgorica

V četrtek, 15. 12. 2022, so se dijaki O2D, O3C in O4C udeležili ogleda in predstavitve Reaktorskega centra Podgorica.

Predavanje Črevesni mikrobiom

Kakšen odnos vzpostaviti do (probiotičnih) prehranskih dopolnil in s katero hrano si lahko zagotovimo dobro mero »svežih« bakterij?

Ogled Te – TOL Ljubljana

21. 11. 2022 so se dijaki O4C odpravili na ogled Termoelektrarne – Toplarne Ljubljana.

Projekt Veselje do znanosti

10. novembra 2022 so se dijaki O1D udeležili delavnic v okviru projekta »Veselje do znanosti«.

Okoljevarstvene terenske vaje

Dijakinje in dijaki O2D razreda so na okoljevarstvenih terenskih vajah v okolici šole kartirali invazivne rastline.

Okoljejada 2022

13. oktobra 2022 se je 6 dijakov in 2 mentorja udeležilo 15. državnega srečanja okoljevarstvenih tehnikov.

O1E v botaničnem vrtu

Dijaki 1. letnika smeri okoljevarstveni tehnik so obiskali botanični vrt.

Okoljevarstveni tehniki v Aquafilu

Dijaki 4. letnika smeri okoljevarstveni tehnik so v okviru pouka obiskali podjetje Aquafil.

Okoljejada 2020…2022

20. aprila 2022 smo na naši šoli organizirali 11. Okoljejado, tradicionalno srečanje dijakinj in dijakov okoljevarstvenih šol Slovenije.

Okoljevarstvene terenske vaje

Zadnje letošnje terenske laboratorijske vaje so dijakinje in dijaki O2C preživeli v živalskem vrtu.

Ekskurzija okoljevarstvenih tehnikov v Zasavje in Trbovlje

Dijakinje in dijaki 1. in 2. letnika smeri okoljevarstveni tehnik so se 13. 4. 2022 v okviru strokovne ekskurzije podali v Zasavje in Trbovlje.

Ekskurzija okoljevarstvenih tehnikov v Terme Snovik

Cilj naše ekskurzije (O4C in O3C) so bile terme Snovik, ker se ponašajo z naslovom EKO terme.

Okoljevarstveni tabor 1. letnikov

Enajst dijakinj in dijakov iz 1. letnika smeri okoljevarstveni tehnik je preživelo vikend od 1. 4. do 3. 4. 22 v naravi brez uporabe telefona.

Okoljevarstvene terenske vaje

Topli izvir Straža – O2C na terenskih vajah pri predmetu TLV.

Uspeh na Ekokvizu

Miha Pristavec, O1E, se je uvrstil na državno tekmovanje iz Ekokviza, ki bo 17. 2. 2022.

Geološki sprehod

O2C so se v torek, 14. 12. 2021, odpravili na geološki sprehod po Ljubljani.

Zeleni petek na SGGOŠ

Okoljevarstvenice so namesto črnega petka imele zelenega, saj so ga preživele v naravi.

Terenske vaje okoljevarstvenih tehnikov

Dijakinje in dijaki O2C so na terenskih vajah ob krožišču Žale kartirali invazivne vrste.

Ekskurziji okoljevarstvenih tehnikov

Dva ponedeljka so dijaki O4C izkoristili za obisk ekološke kmetije Pr Konc in samozadostne bivalne enote v trnovskem parku.

Bronasta državna nagrada za raziskovalno nalogo

Monika Skubi, O4C, se je preizkusila v preverjanju prepustnosti UV žarkov skozi različne tkanine.

Ekokviz za srednje šole

Vsi trije naši sodelujoči dijaki, Janja Pivk (O4C), Monika Skubi in Tim Tomšič (O3C), so prejeli srebrno priznanje. Čestitamo.

EKO dan, 11. 11. 2020

V sredo 11. 11. 2020 smo imeli EKO dan na daljavo.

Bronasto priznanje za raziskovalno nalogo

Eva Ogrin, O4C si je prislužila bronasto priznanje za svoje raziskovalno delo.

O2C na terenskih vajah

Okljevarstveni tehniki 2. letnika na terenskih vajah v okolici šole in pri krožišču Žale.

Akcija odstranjevanja invazivnega tujerodnega grma

Okoljevarstveni tehniki so se 18. 9. 2020 udeležili akcije odstranjevanja invazivnega tujerodnega grma Maackovo kosteničje.

Strokovni ogled raziskovalnega jedrskega reaktorja

O4C smo bili v ponedeljek, 7. 9. 2020, na strokovnem ogledu raziskovalnega jedrskega reaktorja in centralnega skladišča za radioaktivne odpadke.

Okoljevarstvena okrogla miza

V četrtek, 6. 2. 2020, smo na SGGOŠ organizirali strokovno srečanje Ekološka gradnja in gradbeni odpadki kot vir.

O4C na ogledu AQUAFIL-a

V ponedeljek, 3. februarja 2020, so si dijaki O4C ogledali celoten potek regeneracije poliamidnih vlaken v podjetju Aquafil.

O2C na terenskih vajah

Terenske vaje 30. januarja 2020 smo izvedli na območju Medanskih vrat, saj ta zanimiva pokrajina na prehodu iz Ljubljanskega na Kranjsko – Sorško polje ponuja številne možnosti za uporabo različnih metod terenskega dela.

Predavanje o ekosistemskih vedah

V ponedeljek, 9. 12. 2019, je imel razred O4C predavanje o ekosistemskih vedah.

Okoljevarstveni tehniki v Belinki

2. 12. 2019 so si dijaki O4C razreda ogledali proizvodnjo podjetja Belinka – Belles.

O4C v TE-TOLu

V ponedeljek 11. 11. 2019 so dijaki 4. letnika, smer okoljevarstveni tehnik, obiskali laboratorij za vode v Te-Tolu.

O3C v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana

23. 10. 2019 so dijaki O3C odšli na strokovni ogled laboratorija za trda goriva v TE – TOL.

Okoljevarstveni tehniki na terenskih vajah

Dijaki 2. letnika so na terenskih vajah kartirali invazivne rastline: japonski dresnik, octovec, nebinovko, ambrozijo, kanadsko rozgo.

Terenske vaje z O2C

Ko se je potrebno odpraviti na teren, pravi okoljevarstveniki ne poznamo “neugodnih razmer”!

O4C v Nacionalnem inštitutu za biologijo

Dijaki O4C so 9. 10. 2019 izvedli terenske vaje ob potoku Glinščica, nato pa so odšli v Nacionalni inštitut za biologijo.

LIFE Artemis

Dijaki 2. letnika smeri okoljevarstveni tehnik so na Rožniku spoznavali invazivne tujerodne vrste.

Prve terenske vaje za okoljevarstvene tehnike

Dijakinje in dijaki 2. letnika, smeri okoljevarstveni tehnik, smo v okolici šole izvedli skiciranje in kartiranje dveh šolskih zelenic ter ponovili osnove orientacije.

Okoljevarstveni tehniki na ogledu samozadostne bivalne enote

Dijaki O3C so si na obisku v Trnovskem parku ogledali samozadostno bivalno enoto.

Okoljevarstveni tehniki na Inštitutu Jožef Stefan

Dijaki O4C so v ponedeljek 9. septembra 2019 obiskali šolski center Inštituta Jožef Stefan.

Okoljevarstveniki na ekskurziji – 25. 4. 2019

25. aprila 2019 je bil lep sončen dan, ki so ga dijaki O3C preživeli na ogledu …

Okoljevarstveniki na ekskurziji v Zasavju – 25. 4. 2019

Cilj letošnje ekskurzije v četrtek, 25. aprila 2019, je bilo Zasavje. Zanj smo se odločili predvsem zato, ker ga običajno …

Na obisku v RCERU – 8. 4. 2019

V ponedeljek, 8. aprila 2019, so dijaki 4. letnika programa okoljevarstveni tehnik obiskali Regijski …

Na strokovnem ogledu v podjetju Koto – 25. 3. 2019

O4B so v ponedeljek, 25. marca 2019, obiskali podjetje Koto. Seznanili so se z njihovo dejavnostjo …

V MAO smo si ogledali razstavo Živeti z vodo – 7. 3. 2019

V četrtek, 7. marca 2019, so si dijaki O3C ogledali razstavo Živeti z vodo – južni rob Ljubljane v …

“Izdelali” smo najlon – 4. 3. 2019

V ponedeljek, 4. marca 2019, so dijaki O4B pod vodstvom profesoric …

Predavanje o ljubljanski kanalizaciji – 18. 2. 2019

V ponedeljek, 18. februarja 2019, je na šolo prišel direktor sektorja Kanalizacija …

O4B v AquafiluSLO – 11. 2. 2019

V ponedeljek, 11. februarja 2019, so dijaki O4B obiskali Aquafil – proizvodni obrat, ki se ukvarja z recikliranjem starih …

O2C na terenskih vajah – 24. 1. 2019

Dijaki 2. letnika programa okoljevarstveni tehnik so se odpravili na terenske vaje …

Okoljevarstveni posvet v Celju – 22. 1. 2019

V torek, 22. januarja 2019, smo se udeležili tradicionalnega posveta z …

O3C v pivovarni Union

Številni narodi nimajo sveže, surove pitne vode, ampak jo morajo pripravljati …

O3C na terenskih vajah na filozofski fakulteti – 10. 12. 2018

Dijaki O3C so se v okviru pouka modula gospodarjenje s prostorom in kakovost tal udeležili delavnic na oddelku za geografijo Filozofske fakultete UL.  Delavnice na temo zelena infrastruktura so pripravili in izvedli študentje geografije, naši dijaki pa so aktivno...

O2C na terenskih vajah – 29. 11. 2018

V četrtek, 29. novembra 2018, smo terenske vaje pri predmetu TLV izvedli na …

Obiskali smo eko kmetijo – 19. 11. 2018

V ponedeljek, 19. novembra 2018, smo imeli srečo …

Kemikalije v vsakdanjem življenju – 13. 11. 2018

Da ni vse zlato, kar se tiče kemikalij, so dijaki O1A in G1A …

Delavnica reciklaže olja v O4B

V ponedeljek, 12. novembra 2018, so dijaki O4B …

O4B v Belinki – 5. 11. 2018

Dijaki O4B so v ponedeljek, 5. novembra 2018, obiskali Belinko …

V toplarni – termoelektrarni Moste – 15. 10. 2018

V ponedeljek, 15. oktobra 2018, so si dijaki O4B ogledali najpomembnejši termoenergetski objekt za Ljubljano: Toplarno – termoelektrarno Moste. Poslušali so predavanje o prednostih daljinskega ogrevanja, o spremljanju novosti na tem področju tako glede zakonodaje kot...

O3C in O4C na strokovnem ogledu v termah Snovik – 4. 10. 2018

O3C in O4B so si v četrtek, 4. oktobra 2018, ogledali vso okoljevarstveno tehnologijo, ki jo uporabljajo v termah Snovik. Ta premišljena izraba energije, ki temelji na obnovljivih virih energije, in okolju prijazna naravnanost, jih je vodila k zelenemu turizmu. Da pa...

Na obisku v raziskovalnem jedrskem reaktorju – 17. 9. 2018

V ponedeljek, 17. septembra 2018, so dijaki četrtega razreda smeri okoljevarstveni tehnik obiskali raziskovalni jedrski reaktor. Zadržali so se v kontrolni sobi, si od blizu pogledali reaktor, poslušali razlago o njegovem delovanju in izvedeli, da si z njim lahko...

O4A na ogledu najmodernejšega centra za ravnanje z odpadki – 9. 4. 2019

Dijaki O4A so si ogledali regijski center za ravnanje z odpadki na Barju v Ljubljani. Vsa moderna tehnologija - sortirnice odpadkov, kompostarna, proizvodnja bioplina in njegova izraba za proizvodnjo električne energije - je naredila močan vtis. Po ogledu pa je bil ta...

Okoljevarstveniki na terenskih vajah – 15. 3. 2018

V okviru modula terenske in laboratorijske metode spoznavanja pokrajine smo v marcu 2018 izvedli terenske vaje pri toplem izviru Straža v Spodnjih Pirničah. Tam smo opravili številne meritve ter jih interpretirali. Do izvira smo se sprehodili od avtobusne postaje v...
Dostopnost