Select Page

Kamnosek

Vajeniško obliko za poklic kamnosek prvič izvajamo v šolskem letu 2018/19. V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali 1. in 2. letnik.

Kamnosek bo znal organizirati in izvesti dela pri ročni obdelavi kamnitih izdelkov, pri strojni obdela-vi in vgradnji kamnitih elementov. Znal bo izbrati pravo vrsto kamna za različne izdelke. Poznal bo uporabo in vzdrževanje kamnoseškega ročnega orodja in strojev za razrez in obdelavo kamna.

Kamnosek se lahko zaposli v gradbenih in v specializiranih kamnoseških podjetjih pri ročni in strojni izdelavi kamnitih izdelkov in pri njihovem vgrajevanju v objekte. Lahko izvaja tudi obnovitvena in vzdrževalna dela kamnitih elementov pri starejših zgradbah.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Lahko se zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke strokovne šole.

Zloženka
Izvedbeni predmetnik za kamnosek - vajeniška oblika
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratice Letnik
1. 2. 3.
Š** D** Š** D** Š** D**
Slovenščina
SLO 2 3 3
Matematika
MAT 2 3 3
Tuji jezik
ANG, NEM 2 2 2
Umetnost
UME 1
Naravoslovje
NAR 2 2
Družboslovje
DRU 2 2
Sportna vzgoja
ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo
GRA 1 2 0,3 1,7 1 1
Osnovna gradbena tehnologija
OGT 1 1 0,3 1,7 1 1
Strokovno risanje STR 3
Kamnoseštvo
KAM 2 2 2 4 1 7
izbirni moduli 2 1 2
Dela in poklici v gradbeništvu*
DPG 2 5 4
Lahka gradbena mehanizacija*
LGM 1 5
Podjetništvo*
POD 1 1
Praktično usposabljanje z delom (tednov)
PUD 11 23 22
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND 32 32 32
*odprti kurikul
** Š = v šoli, D = pri delodajalcu
Izbirni modul

2. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: zidanje (ZID) ali beton in AB (BET).

3. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: ročna obdelava kamna (ROK).

Dostopnost